Ga naar de inhoud
Home » Voorwaarden en privacy

Voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden en Privacy bepalingen

behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Suzanna Grandia van Epione, Praktijk voor hypno- en psychotherapie en de cliënt / de cliënten

1.   Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelings- overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.   De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; 

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicatie.   

4.  De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.  Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.   In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de maximale tijd voor een sessie anderhalf uur.

7.   Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.   Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.   Bij niet betalen van een factuur wordt er een herinnering gestuurd na 3 weken. Hierna volgt een aanmaning na 6 weken. Bij niet betalen wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt  geen therapie meer aan de cliënt gegeven.

10.   De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

11.   De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

12.   Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

13.   De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden via email info@nbvh.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu en www.rbcz.nu.

14.   Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

15.   Epione Praktijk / Suzanna Grandia is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

16.   Epione Praktijk / Suzanna Grandia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Baanderthof  te Sittard, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

17.   Er wordt een behandelplan opgesteld en zal mondeling toegelicht worden door de therapeut. Afhankelijk van de problematiek zal een inschatting van de hoeveelheid sessies gegeven worden.

18.   Afhankelijk van de ingeschatte hoeveelheid sessies vind er een tussenevaluatie plaats en er vind altijd een eindevaluatie plaats.

19.   Indien we overgaan tot behandeling tekent u een behandelovereenkomst waarin deze algemene en privacy voorwaarden worden meegenomen. U tekent dat u de voorwaarden hebt gelezen en u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt ook ten alle tijden om een schriftelijke versie van deze voorwaarden vragen en deze voorwaarden liggen ook in mijn praktijk.


Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG wetgeving)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

Voor een goede afhandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doeleinden gebruikt worden:

–      Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

–      Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid alleen met uw toestemming.

–       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

–       Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn boekhouder een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijke toestemming vragen.

Gegevens ingevuld op het contactformulier op mijn website worden alleen gebruikt voor contact met u op te nemen en niet naar derden doorgespeeld. Mijn website en  Email zijn SSL versleuteld.

Toegezonden e-mails worden in uw dossier bewaard en verwijderd uit de mailbox.

Er is een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor cliëntdossiers. Uw dossier wordt in een afgesloten kast bewaard.

Privacy op de zorgnota. Op deze zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren. Op deze nota staan: uw naam, eventueel uw adres en postcode en woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, omschrijving van de behandeling en de kosten.  

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Persoonsgegevens die bewaard worden:

X

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)

X

Geboortedatum van de cliënt(en)

X

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

X

Gegevens van de huisarts

Bij minderjarige cliënten:

X

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

X

School van de minderjarige cliënt

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

X

Gezondheid;

X

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

X

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de laatste datum van aanpassing van het dossier. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

  1. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

X

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

X

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

  

X

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

X

Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

X

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

 

Hoe ga ik om met een datalek?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Wanneer het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer meld ik dit bij de betrokkene.

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

X

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

Suzanna Grandia

v1.2   2 januari 2020